Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oborech práva, a to jak  v obecných, tak ve speciálních právních odvětvích.

Naše právní služby poskytujeme za smluvní ceny, které si vždy s klientem dohodneme. Není-li mezi klientem a advokátem sjednána odměna, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,  tzv. advokátní tarif.

 

Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby v právních oblastech:

 

Trestní právo 

Komplexní obhajoba klienta ve všech fázích trestního řízení.

Zastupování poškozeného v trestním řízení v oblasti náhrady škody včetně bolestného nebo ztížení společenského uplatnění

Občanské právo      

 • Náhrada škody
 • Práva z odpovědnosti za vady
 • Vymáhání dlužných pohledávek (včetně exekučního řízení)
 • Sepis a právní rozbor nejrůznějších typů smluv
 • Převod nemovitostí
 • Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Práva na ochranu osobnosti
 • Zastupování před soudy

Obchodní právo      

 • Sepis a právní rozbor smluv
 • Zakládání, fungování a změny obchodních společností
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy

Správní a přestupkové právo

 • Zastupování v řízení před správními orgány včetně v řízení o přestupcích
 • Uplatňování nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím
 • Právní poradenství

 Pracovní právo         

 • Právní poradenství
 • Náhrada škody způsobená zaměstnancem či zaměstnavatelem, včetně odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Zastupování před soudy

Rodinné právo         

 • Rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • Výchova a výživa nezletilých dětí
 • Ostatní vyživovací povinnosti
 • Určování otcovství
 • Náhradní rodinná péče
 • Zastupování před soudy

Insolvenční právo    

 • Sepis Insolvenčních návrhů včetně návrhu na povolení oddlužení
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • Zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení